Comment on page
🎯

Leads - Học viên tiềm năng

Chăm sóc học viên tiềm năng: Như tạo cuộc gọi (Log Call), Add học viên tham gia học thử, thi thử vào các buổi PT/Demo .
Qui trình chăm sóc học viên tiềm năng (Leads)
👉
Chi tiết các trạng thái Học Viên Tiềm Năng
  • New: Leads mới được assign chưa được chưa chăm sóc
  • In Process: Leads đã có tương tác, gọi điện, tư vấn
  • Ready to PT: Leads đồng ý tham gia lịch thi thử, thi đầu vào.
  • Ready to Demo: Leads đồng ý tham gia học thử, tham quan trung tâm
  • PT/Demo: Leads có tham gia buổi thi thử, học thử
  • Completed: Đã chuyển Leads lên thành Students
  • Dead: Không có tiềm năng