Chuyển đổi từ Lead thành Student

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Leads, chọn Lead muốn chuyển đổi thành HV chính thức.

Bước 2: Tại màn hình thông tin chi tiết của Lead, chọn Convert to Student để chuyển đổi HV chính thức.

Bước 3: Hệ thống chuyển sang màn hình tạo mới Students, nhập thông tin được yêu cầu thêm và chọn “Create Student” hoàn tất chuyển đổi.

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin Student mới được tạo. Trạng thái của Student sẽ là Waiting to class. Đồng thời, trạng thái của Leads sẽ được cập nhật là Converted.

Video hướng dẫn Convert từ Lead thành Student

Last updated