Đổi lịch học trong khoảng thời gian bất kì

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Classes, sau đó chọn lớp muốn đổi lịch học.

Bước 2: Tại màn hình Lớp, click chọn Edit.

Bước 3: Tiếp theo chọn vào Change Schedule để thay đổi lịch học.

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin, sau đó chọn Save để hoàn tất.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Chọn khoảng thời gian thay đổi lịch học.

  2. Lý do thay đổi lịch học.

  3. Đổi lại lịch học mới (nếu có).

🙋‍♂️ Lưu ý: Khi thay đổi lịch học trong khoảng thời gian bất kỳ, dữ liệu điểm danh của các buổi học trong khoảng thời gian thay đổi sẽ bị mất.

Video hướng dẫn Đổi ngày khai giảng - Đổi lịch lớp

Last updated