Gửi thông báo điểm danh

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào chức năng Gửi thông báo để thông báo điểm danh đến học viên.

Bước 2: Chọn học viên cần gửi thông báo và nhấn nút "Gửi".

Ghi chú:

Điểm danh từng học viên bằng cách check vào ô

Điểm danh hàng loạt học viên bằng cách check vào

Last updated