Cấu hình Dropdown Kind of Courses

Cấu hình Course Category, Prefel Level cho thông tin chương trình học.

Bước 1: Tại Avatar người dùng, trỏ chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.

Bước 2: Tại màn hình module Administration, nhấp chuột chọn Dropdown Editor.

Bước 3: Tại màn hình chi tiết Dropdown, lựa chọn mục "kind_of_course_list".

Bước 4: Nhập thông tin cần thêm cho chương trình cần cài đặt ở mục Item Name và Display Name (Lưu ý: 2 thông tin này nhập giống nhau). Sau đó bấm Add. Cuối cùng bấm Save để hoàn tất.

Ghi chú:

  1. Edit: Chỉnh sửa tên hiển thị của Item

  2. Remove: Xoá Item

  3. Item Name: Tên định danh Item

  4. Display Label: Tên hiển thị của Item trong Dropdown (Có thể thay đổi trường thông tin này theo ngôn ngữ của hệ thống đang sử dụng)

  5. Add: Thêm giá trị Item mới vào List Items

Lưu ý : Cấu hình hạng mục này sẽ thực hiện trên 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

Last updated