Chuyển đổi từ Target thành Lead

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Targets, chọn Target muốn chuyển đổi thành Lead.

Bước 2: Tại màn hình thông tin chi tiết của Target, nhấn chọn Convert to Lead để chuyển đổi HV tiềm năng.

Bước 3: Hệ thống chuyển sang màn hình tạo mới Lead, nhập thông tin yêu cầu, nhấn “Save” để hoàn tất chuyển đổi.

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin Leads mới được tạo. Trạng thái của Leads sẽ là New. Đồng thời, trạng thái của Targets sẽ được cập nhật là Converted.

Last updated