Thông tin lớp học

Có thể thực hiện theo 2 cách sau:

CÁCH 1:

Bước 1: Trong màn hình thông tin chi tiết buổi học, nhấn chọn vào tên lớp để hiện thông tin chi tiết.

Bước 2: Màn hình thông tin chi tiết lớp học sẽ được hiển thị như hình bên dưới.

Ghi chú

  • Tổng quan: Hiển thị thông tin tổng quan về quá trình học của học viên (Bao gồm: Tiến độ học tập, Số lượng buổi học đã tham gia, Ngày khai giảng, Ngày bế giảng,...).

  • Bộ công cụ: Danh sách các chức năng quản lý học viên.

CÁCH 2:

Bước 1: Tại màn hình Cá nhân, nhấn chọn tab Lớp học để hiển thị danh sách lớp mà học viên đã tham dự.

Bước 2: Lựa chọn lớp học muốn xem thông tin chi tiết như hình bên dưới.

Bước 3: Màn hình thông tin chi tiết lớp học sẽ được hiển thị như hình bên dưới.

Ghi chú

  • Tổng quan: Hiển thị thông tin tổng quan về quá trình học của học viên (Bao gồm: Tiến độ học tập, Số lượng buổi học đã tham gia, Ngày khai giảng, Ngày bế giảng,...).

  • Bộ công cụ: Danh sách các chức năng quản lý học viên.

Last updated