Tạo Template SMS chèn tham số

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Emails, ta nhấn vào button Create Email Template để mở ra màn hình thêm mới Email Templates.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới mẫu SMS Template, nhập/chỉnh sửa đầy đủ thông tin cần thiết, sau đó nhấn vào nút Save.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Tên Template

  2. Loại Template (Email, Campaign, SMS)

  3. Chèn biến: Tên, Loại, Địa chỉ,…

  4. Tiêu đề của Template

  5. Nội dung Template

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin mẫu SMS Template vừa được tạo.

Last updated