💬

Cấu hình logo trên EMS

Bước 1: Tại avatar người dùng, bấm chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.
Bước 2: Tại màn hình Admin, chọn System Setting.
Bước 3: Tại màn hình cấu hình Logo, chọn ảnh cần upload, cuối cùng click Save.