Chỉnh sửa Target

Chỉnh sửa khách hàng mục tiêu

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Targets, ta chọn học viên cần thay đổi thông tin để mở ra màn hình chỉnh sửa Targets.

Bước 2: Tại màn hình thông tin chi tiết của Targets, ta nhấp chuột vào button Edit, nhập những thông tin cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn vào button Save để hoàn tất việc chỉnh sửa Target.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông báo thành công, Targets đã được chỉnh sửa.

Last updated