Chỉnh sửa Leads

Chỉnh sửa khách hàng tiềm năng

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Leads, ta chọn học viên cần thay đổi thông tin để mở ra màn hình chỉnh sửa Leads.

Bước 2: Tại màn hình thông tin chi tiết của Leads, ta nhấp chuột vào button Edit, nhập những thông tin cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn vào button Save để hoàn tất việc chỉnh sửa Leads.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Leads vừa được chỉnh sửa.

Last updated