Phương thức thanh toán

Tính năng đáp ứng nhu cầu thanh toán đa dạng của học viên. Bao gồm thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán online, chia thanh toán thành từng đợt...

Thanh toán cho Payment

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Payment, nhấn chọn Payment muốn thực hiện việc thanh toán.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Payment, chọn tab Subpanel “Receipt”. Sau đó, nhấn “Pay” để tiến hành thanh toán cho Payment.

Bước 3: Lựa chọn hình thức thanh toán, nhập nội dung thu tiền, sau đó chọn Save để hoàn tất.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Lựa chọn hình thức thanh toán

  2. Chọn ngày thanh toán (hệ thống set mặc định là ngày hiện tại của hệ thống, người dùng có thể chọn ngày khác).

  3. Description: Nội dung thu tiền của khóa học theo tháng (User có thể bổ sung thêm nội dung).

Bước 4: Màn hình thanh toán của Payment được hiển thị.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Xuất phiếu thu

  2. Chỉnh sửa phiếu thu

  3. Xóa phiếu thu, khi thực hiện thiện việc xóa phiếu thu thì trạng thái của phiếu thu sẽ chuyển về trạng thái: Cancel

Thanh toán trả hàng tháng - Slit Payment

Bước 1: Tạo payment như bình thường và phần Slit Payment chọn option Custom.

Bước 2: Sau đó nhập số tháng mà khách hàng muốn thanh toán hàng tháng, ví dụ muốn thanh toán trong 3 tháng, mỗi tháng thanh toán 1 lần.

Ghi chú:

  1. Số tháng thanh toán trong 1 lần.

  2. Số lần thanh toán trên tổng Payments.

Bước 3: Hệ thống sẽ tự động Generate khoảng tiền sau mỗi tháng cần đóng cho khách hàng với số lần Custom được nhập.

Last updated