Tạo hợp đồng

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của Giáo viên, nhấn vào subpanel Teacher Contract, sau đó chọn Create.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Hợp đồng, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, chọn Save để hoàn tất việc tạo Hợp đồng.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Giáo viên trong hợp đồng

  2. Trạng thái của hợp đồng

  3. Loại hợp đồng

  4. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng

  5. Số giờ dạy bắt buộc trong tháng

  6. Ngày nghỉ của giáo viên

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết sau khi tạo thành công Hợp đồng cho Giáo viên.

Video hướng dẫn Tạo hợp đồng cho Giáo viên

Last updated