Comment on page
🎯

Target Lists

Là một tập danh sách khách hàng từ nhiều nguồn dùng để gửi lên hệ thống
Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Target Lists chọn Create Target List để mở ra màn hình tạo mới Target List.
Bước 2: Tại màn hình tạo mới Target Lists, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết. Sau đó chọn Save để hoàn tất việc tạo ra 1 danh sách Target mới.
Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Target Lists được tạo. Sau đó chọn Link Existing Report hoặc Select from Reports để import khách hàng vào Target List.
🙆♀
Ghi chú:
  1. 1.
    Link Existing Record: Link tới khách hàng (Targets/Leads/Students)
  2. 2.
    Select from Reports: Chọn từ báo cáo
Bước 4: Chúng ta chọn Link Existing Record, hệ thống sẽ chuyển qua màn hình bên dưới, sau đó chọn khách hàng tiềm năng cho danh sách mới tạo (Target Lists), cuối cùng nhất Add.
Bước 5: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Target Lists được import vào hệ thống.