🙍Điểm danh học viên

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Classes, sau đó nhấn chọn lớp cần gửi điểm danh.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Lớp học, nhấn vào button "Check Attendance/Homework".

Bước 3: Tại màn hình Điểm danh, nhập thông tin bài học, điểm danh học viên, nhận xét sau mỗi buổi học.

  1. Lớp thực hiện việc Điểm danh

  2. Ngày thực hiện Điểm danh

  3. Danh sách Học viên

  4. Điểm danh cho Học viên

  5. Kiểm tra bài tập về nhà của học viên(nếu có)

  6. Đánh giá điểm chuyên cần cho học viên

Video hướng dẫn điểm danh học viên sau mỗi buổi học

Last updated