Gửi SMS theo Lớp

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Classes, chọn lớp học cần gửi SMS để thông báo nghỉ học, khai giảng, học phí… đến cho học viên.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Lớp học, nhấn vào button Attendance & Homework.

Bước 3: Tại màn hình Attendance and Homework, nhấn chọn Send SMS.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Lớp thực hiện việc gửi SMS

  2. Chọn ngày tiến hành gửi SMS

Send Attendance Report: gửi thông báo về việc đi học trễ, làm bài tập về nhà, comment, điểm daily score của học viên đến app

Send App Messages: Gửi tin nhắn đến App như lịch học bù, khai giảng,…

Send SMS: Gửi tin nhắn SMS đến học viên.

Last updated