DotB-SEA (SMART EDUCATION ACADEMY)

Ứng dụng quản lý khách hàng dành cho trung tâm đào tạo- DotB SEA

🌊 DotB SEA hướng tới mục đích tối ưu hiệu quả quản lý cho các trung tâm với các chức năng sau :

Thông tin thời khóa biểu

Thông tin bài giảng và bài tập về nhà

Tài liệu học tập

Lịch sử khoản thu

Ghi nhận phản hồi

Xem kết quả học tập

Xem thư viện ảnh của học viên

Quản lí tài khoản