Tạo giáo án theo chương trình

Giáo án là kế hoạch lên lớp của giáo viên, nội dung, phương pháp. Tất cả được ghi ngắn gọn theo trình tự thực tế sẽ diễn ra trong giờ lên lớp.

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Kind of Courses, ta nhấn vào button Create để mở ra màn hình thêm mới Kind of Courses.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới/Chỉnh sửa chương trình học, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết. Sau đó nhấn Add Syllabus để tạo giáo án cho một chương trình học mới.

🙆‍♀️ Ghi chú:

 1. Cấp độ của chương trình học

 2. Mã cấp độ của chương trình học

 3. Số giờ của chương trình học theo giáo án

 4. Giờ cố định (Không được thay đổi số giờ học cho lớp này(nếu tích vào))

 5. Có thể Upgrade lên lớp mới.

 6. Tỉ lệ giờ giáo viên (chấm công theo hệ số giáo viên)

 7. Timeslot

 8. Đường dẫn của Gradebook Setting Group: URL document

 9. Add Syllabus: thêm giáo án cho chương trình học

(+) Thêm bài học cho giáo án

(-) Remove bài học cho giáo án

Lưu ý:

 1. Cấu trúc bảng điểm đã tạo trước đó

 2. Import file excel

 3. Nhập trực tiếp lên hệ thống

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết giáo án theo chương trình học được tạo.

Video hướng dẫn Cài đặt Giáo Án theo chương trình học

Last updated