Tạo bảng điểm theo chương trình

Cách hiển thị bảng điểm tương ứng với từng chương trình học.

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Kind of Courses, ta nhấn vào button Create để mở ra màn hình thêm mới Kind of Courses.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới/Chỉnh sửa chương trình học, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết. Sau đó nhấn Gradebook Settings để thêm link bảng điểm cho một chương trình học mới.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Đường dẫn của Gradebook Setting Group: URL document

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin bảng điểm chi tiết theo chương trình học được tạo.

Last updated