Drop Payment

Ghi chú :

  1. Drop to Payment Delay : Tính năng này được sử dụng khi học viên đã mua và đã sử dụng được một khoản với KOC là A nhưng lại muốn sử dụng phần remain của gói đã mua này để học KOC B, thì người dùng sẽ phải convert qua số tiền ,sau đó tạo lại payment sử dụng số tiền đó để mua gói KOC B.

    Nếu như gói học A mà học viên đã mua mà chưa sử dụng số giờ nào cho lớp học , và muốn sử dụng gói học A này để học gói học B

  2. Drop to Revenue: Tính năng này được sử dụng khi học viên còn số dư học phí nhưng bỏ học hoặc ngưng học hẳn sao 1 thời gian.

Last updated