📥Phản hồi cho phép đăng tải File, Video

Trong màn hình Trang chủ, người dùng bấm vào mục Phản hồi

Bấm vào nút thêm mới để Tạo phản hồi

Thông tin yêu cầu: Tên lớp, loại phản hồi, nội dung phản hồi Có thể chọn đăng tải ảnh, video, hoặc file dạng docx, pdf,... sau đó bấm Gửi phản hồi

Sau khi tạo thành công, trong danh sách phản hồi sẽ cho biết đây là phản hồi mới (trong vòng 12h)

Nội dung chi tiết sau khi tạo phản hồi, người dùng có thể chat và gửi thêm tệp trong inbox.

Last updated