Chăm sóc Lead qua Call Center

Ghi chú :

Kết quả cuộc gọi nằm trong các option sau sẽ hiện phần Mark Dead Lead :

  • Busy/No Answer

  • Invalid Number

  • Out of cover

  • Deny

  • Duplicate

Kết quả cuộc gọi (Call Result ) sẽ không chuyển từ New -> In Process :

  • Deny (máy bận, khóa máy)

  • Call Back Later (không nhấc máy)

  • Invalid Number(sai số).