Gửi kết quả điểm danh

Gửi thông báo điểm danh, Ghi nhận hoc viên làm bài tập sau mỗi buổi học.

Bước 1: Click chuột vào module Classes sau đó click chọn lớp cần gửi SMS,nội dung bài học, điểm danh đến cho học viên.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Lớp học, Click vào button Attendance & Homework.

Bước 3: Tại màn hình Điểm danh, nhập thông tin bài học, điểm danh học viên, nhận xét sau mỗi buổi học, và cuối cùng click chọn Send Attendance Report để gửi thông báo đến phụ huynh về buổi học của bé.

🙆♀ Ghi chú:

1: Lớp thực hiện việc check homework

2: Ngày thực hiện

3: Danh sách Học viên

4: Check homework cho học viên

5: Đánh giá điểm chuyên cần cho Học viên

6: Điểm tích lũy của học viên

7: Gửi thông báo đến App về việc đi học,trể,làm bài tập về nhà,comment, điểm daily score của học viên

🙋♂ Lưu ý: Học viên có màu hồng trong danh sách: Đây là Học viên ko nằm trong buổi của ngày đó Mục đích đưa nó lên để gửi SMS