🆕

Tạo tin tức và gửi thông báo về app học viên

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module News, ta nhấn vào button Create New để mở ra màn hình thêm mới New.
Bước 2: Tại màn hình tạo mới News, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng lưu ý rằng các trường (field) có chữ Required bắt buộc phải nhập thông tin vào, những field khác có thể bỏ qua, sau đó nhấn chọn button Save để hoàn tất việc tạo ra một News mới.
Lưu ý:
 1. 1.
  Name - Tiêu đề: sự kiện, hoạt động của trung tâm
 2. 2.
  Post Url - Đường dẫn URL: đường dẫn đến trang URL
 3. 3.
  Type - Loại: phần tin tức này gửi cho Giáo viên hoặc học viên
 4. 4.
  Pin For Student App - Ghim App học viên: Bài đăng xuất hiện trên màn hình trang chủ của Mobile App
Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của News được tạo.
Video hướng dẫn tạo tin tức và gửi thông báo về app học viên