Comment on page
🥯

Tạo thư viện ảnh và gửi thông báo về app học viên

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Gallery, ta nhấn vào button Create Gallery để mở ra màn hình thêm mới Gallery.
Bước 2: Tại màn hình tạo mới Gallery, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng lưu ý rằng các trường (field) có chữ Required bắt buộc phải nhập thông tin vào, những field khác có thể bỏ qua, sau đó nhấn chọn button Save để hoàn tất việc tạo ra một Gallery mới.
Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Gallery được tạo.