Tài liệu học tập

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, click vào chức năng Tài liệu để theo dõi tài liệu học tập của học sinh theo từng bài học.

Bước 2: Click vào buổi học cần xem tài liệu sau đó click vào tài liệu để xem trực tiếp tài liệu trên ứng dụng.